Showing posts with label Vyākaraṇa Śastraṃ (Grammar). Show all posts
Showing posts with label Vyākaraṇa Śastraṃ (Grammar). Show all posts

Tuesday, May 31, 2022

హరికథలో వ్యాకరణశాస్త్ర చమత్కారం

 

జానకీ శపథము హరికథలోని ఈ సీసపద్యంలో చమత్కారం వ్యాకరణ శాస్త్రంలో కనీసం

ప్రాధమికమైన ప్రవేశముంటే గాని అవగావహమవదు.

 

పల్లమువంకఁ బ్రవర్తించె నీర్వి శే

ష్యము జాడఁజను విషేషణముభంగి

అడవి కార్చిచ్చుల కాదేశమై కొండ​

వరదయాగమమయ్యె జెరువులకును

అల ప్రకృతిప్రత్యయము లట్టు లన్యోన్య​

మెడయ కేళ్ళుం గాల్వలేకమయ్యె

కర్మభావవప్రయోగంబుల దప్పని

యాత్మనేపదమట్టు లలరెకప్ప​

వడి నలౌకిక విగ్రహవాక్యము వలెఁ

గోకిల రవప్రమోగంబులేక యుండె

పల్లవిత బహువ్రీహి సంపతటలమగుచుఁ

బ్రబలి వ్యాకరణమువలె వానవెలిసె